The Eira at Amiais 360

The Eira (thrashing ground) in Amiais @ Second Life